Inashco

News
30-05-13

// Coöperation Attero and Inashco to get more metals from bottom ash

Attero B.V. en Inashco gaan de recycling van bodemassen uit de afvalenergiecentrales  van Attero verder optimaliseren. Pierre Vincent, algemeen directeur van Attero en Arno La Haye algemeen directeur van Inashco, hebben op 24 mei de samenwerkingsovereenkomst tussen beide bedrijven getekend. Het doel is de terugwinning van non-ferro metalen verder te vergroten.

Attero verwacht dat door de inzet van de Advanced Dry Recovery (ADR) technologie nog substantieel interessante hoeveelheden non-ferro metalen zijn terug te winnen. Daarvoor wordt de gepatenteerde ADR installatie van Inashco ingezet op de locaties van Attero te Wijster en Moerdijk. De verbeterslag die deze ADR technologie tot gevolg heeft is in lijn met de strategie van Attero om zo veel mogelijk waardevolle (grond)stoffen uit het aangeboden afval terug te winnen. In de komende maanden worden alle technische details verder uitgewerkt. De verwachting is dat de installaties nog dit kalenderjaar in gebruik worden genomen.

Maximalisatie

Attero verwerkt in zijn beide afvalenergiecentrales jaarlijks ruim 1,8 miljoen ton brandbaar afval. Hieruit resteert na verwerking ruim 400.000 ton bodemas. Hieruit wint Attero ferro en non-ferro metalen terug. Onderzoek toont aan dat er nog steeds non-ferro metalen achterblijven. Door de inzet van de expertise en kennis van Inashco verwacht Attero het terugwinpercentage van deze metaalstroom flink te verhogen.

Inashco in het kort

Inashco (Incinerator Ash Company) is in 2008 opgericht met als doel een unieke dienstverlening te bieden aan de afvalverbrandingsindustrie om bodemas te recyclen. Inashco biedt een grensverleggende oplossing voor het terugwinnen van metalen en het opwaarderen van minerale fracties uit bodemas. Minerale fracties met verbeterde samenstelling zijn geschikt als constructiemateriaal, de gewonnen metalen worden naar soort gescheiden en kunnen weer vermarkt worden.

Attero in het kort

Attero richt zich op maximale terugwinning, hergebruik en nuttige toepassing van grondstoffen uit afval. Door innovatief te blijven denken en doen, willen wij steeds méér uit reststromen halen. Onze ruim achthonderd medewerkers verwerken op een vijftiental locaties jaarlijks zo’n 3,4 miljoen ton afval. Dat is afkomstig van bijna 40 procent van alle Nederlandse huishoudens, ofwel ruim 6 miljoen mensen, en van bedrijven. Met afval als bron van energie produceert Attero (duurzame) elektriciteit voor 350.000 huishoudens.

Archive

Previous
1 - 2